Type alias EncryptionMode

EncryptionMode: "aes-128-xts" | "aes-256-xts" | "aes-128-ecb" | "sm4-128-ecb" | "aes-128-gcm" | "aes-256-gcm" | "aes-128-gcm2" | "aes-256-gcm2" | "none"

The encryption mode, which is used in the setEncryptionConfig method call.

  • "aes-128-xts": 128-bit AES encryption, XTS mode.
  • "aes-256-xts": 256-bit AES encryption, XTS mode.
  • "aes-128-gcm": 128-bit AES encryption, GCM mode.
  • "aes-256-gcm": 256-bit AES encryption, GCM mode.
  • "aes-128-gcm2": 128-bit AES encryption, GCM mode, with salt.
  • "aes-256-gcm2": 256-bit AES encryption, GCM mode, with salt.
  • "aes-128-ecb": 128-bit AES encryption, ECB mode.
  • "sm4-128-ecb": 128-bit SM4 encryption, ECB mode.
  • "none": No encryption.

Generated using TypeDoc